TAISYKLĖS

Dėkojame, kad apsilankėte medlife.lt internetinėje parduotuvėje. Prašome susipažinti su žemiau pateiktomis Prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis.

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė parduotuvė medlife.lt priklauso ir yra administruojama UAB „Dvi Vaivorykštės“ (įmonės kodas 303427964, buveinės adresas Draugystės g. 25-30, LT-31221, Visaginas).
1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš susipažinau ir sutinku su taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu medlife.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus bei jų pasikeitimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas bus informuojamas medlife.lt svetainėje. Jeigu Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi internetine parduotuve medlife.lt ir (ar) paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Pirkėjas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis internetine parduotuve medlife.lt ir (ar) paslaugomis.
1.4. Pirkti medlife.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo piniginėmis lėšomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.5. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.5. punktu, jis turi teisę pirkti prekes medlife.lt internetinėje parduotuvėje.
1.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad sutinka, jog jo užsakytos(-ų) prekės(-ių) instrukcija(-jos) lietuvių kalba, Pardavėjo nuožiūra ir esant techninėms galimybėms, gali būti pateikiama(-mos) tik Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, kur Pirkėjui pateikiama aktyvi internetinė nuoroda į šią informaciją.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje medlife.lt Pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje internetinėje parduotuvėje įvesdamas savo registracijos vardą.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. Taisyklių punkte numatytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ir/arba laukus pažymėtus žvaigždute (*).
2.3. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų naudojami prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje medlife.lt, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.
2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų naudojami prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini užsakymui įvykdyti.
2.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus naudojami tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje medlife.lt, Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
2.6. Pirkėjas, kaip duomenų subjektas, turi šias teises:
2.6.1. gauti iš Pardavėjo informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą;
2.6.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų naudojimo veiksmus, kai duomenys naudojami nesilaikant LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;
2.6.3. nesutikti, kad būtų naudojami jo asmens duomenys.
2.7. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam partneriui (duomenų gavėjui) užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.
2.8. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės internetinės parduotuvės medlife.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją - slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio medlife.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės medlife.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją internetinėje parduotuvėje medlife.lt nurodytais kontaktais.
2.9. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų naudojimu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu UAB „Dvi Vaivorykštės“, Draugystės g. 25-30, LT-31221, Visaginas, išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroniniu paštu adresu [email protected] iš Taisyklių 2.2. punkte nurodyto elektroninio pašto adreso.
2.10. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės medlife.lt teikiamomis paslaugomis.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali pateikti užsakymo.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma medlife.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes medlife.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka bei vadovaudamasis LR teisės aktais.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su medlife.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo/atsiėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai:
4.2.1. prekė (-s) pakuotė sugadinta ir/ar prarasta;
4.2.2. prekė (-s), kuri buvo išpakuota po pristatymo, yra nebetinkama grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
4.2.3. prekė (-s) buvo bent kartą naudota (-os);
4.2.4. prekė (-s) pažeista, apgadinta ar sugadinta ar bet kokia kita priežastis dėl kurios ji negali būti realizuota kaip nauja;
4.2.5. prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.
4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis LR civiliniu kodeksu bei LR Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
4.4. Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ar techninis funkcionalumas, taip pat ji nebuvo naudojama.
4.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas medlife.lt internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.4 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Padaręs užsakymą Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, visa apimtimi tenka tik Pirkėjui. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pasikeitus pristatymo adresui po to, kai prekės jau perduotos kurjerių tarnybai, Pirkėjas papildomai apmoka už pakartotinį prekių pristatymą.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis medlife.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.
6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją bei esant būtinybei pranešti apie tokią veiklą policijai ar kitiems atitinkamiems organams.
6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. ar 8.2.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.5. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.3. punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
6.6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, keisti internetinėje parduotuvėje medlife.lt patalpintą informaciją ir turinį. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Pardavėjui dėl tokių veiksmų. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės medlife.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis naudoti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas apmokėjimas, be prievolės mokėti Pirkėjui delspinigius.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės ir 11.4.5. Taisyklių punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais iki 2015-07-01 ir eurais.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš bankų, nurodytų pasirinkus apmokėjimą „Dabar per internetinę bankininkystę“. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią medlife.lt internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
8.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į medlife.lt banko sąskaitą.
8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1. ir 8.2.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina medlife.lt skiltyje „Užsakymų istorija“. PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.
8.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami. Pirkėjo sumokėti pinigai grąžinami per 3 (tris) darbo dienas po prekių pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes Visagine (Veteranų g., 2, LT-31220) arba atskiru susitarimu ypatingais atvejais.
9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:
9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali ir nenurodo kito prekes priimsiančio asmens duomenų, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo adresą ir prekių svorį bei matmenis. Kiekvienu atveju pirkėjas yra supažindinamas su prekių pristatymo mokesčiu įvertinant prekių esančių krepšelyje svorį ir matmenis iki Pirkėjas paspaudžia nuorodą „Patvirtinti“, t.y. sutikimo. Ypatingais atvejais (pvz., kai svoris viršija 32,5 kg arba maksimalius galimus išmatavimus) pristatymo sąlygos su pirkėju gali būti derinamos atskirai.
9.3. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:
9.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Visagine (Veteranų g., 2, LT-31220) arba kitaip atskiru susitarimu ypatingais atvejais.
9.3.2. Užsakytas prekes išsiųsim per 10 d.d po apmokėjimo.
9.3.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui internetinėje parduotuvėje medlife.lt nurodytai terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.


10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos medlife.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
10.4. Pardavėjas pasilieka teisę apriboti garantinius įsipareigojimus prekėms iš kategorijos „Specialūs pasiūlymai“.
10.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
10.6. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas.
10.7. Pardavėjas nustato 30 dienų laikotarpį, per kurį jis privalo atlikti prekės garantinį remontą. Jeigu per nustatytą terminą prekės sutaisyti nepavyksta, Pardavėjas pakeičia prekę analogiška arba geresne nauja preke arba grąžina už prekę sumokėtą sumą.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR civiliniu kodeksu bei LR Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
11.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją.
11.3. 11.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka. Grąžinamos (-ų) prekės (-ių) pristatymo išlaidos negrąžinamos, išskyrus atvejus, kai grąžinama nekokybiška prekė.
11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, kuri gali būti pažeista tik tiek, kiek reikalinga norint apžiūrėti prekę (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, su visa gamintojo pridedama dokumentacija;
11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir numatytos formos prekės grąžinimo aktą, kuriame turi būti nurodyti: Pirkėjo duomenys, prekės įsigijimo data, akto surašymo data, Pirkėjo sąskaitos numeris pinigų grąžinimui, Pardavėjo duomenys, garantinės prekės duomenys bei išsamiai išdėstyta situacija/detalės, prekės grąžinimo argumentai, jei įmanoma, pridedant fotonuotraukas.
11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.6. Jei pirkimo metu Pirkėjui buvo pritaikyta papildoma nuolaida užsakymui, o grąžinama tik dalis vienu užsakymu įsigytų prekių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti nuolaidos sumą iš grąžinamos sumos.
11.7. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Veteranų g., 2, LT-31220, Visagine darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.
11.8. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR civiliniu kodeksu bei LR Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
11.9. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą per 14 darbo dienų po to, kai Pardavėjas nustato, kad prekė yra tinkamos būklės t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijos numeris ir panašiai, bei pateikiami Taisyklių 11.4.5. punkte nurodyti dokumentai.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pirkėjui naudojant kito asmens tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir iš anksto nepranešęs uždrausti naudotis internetine parduotuve medlife.lt ir (ar) paslaugomis bei, esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Pirkėjas padarė ar galėjo padaryti žalą Pardavėjui, tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, perduoti visus turimus duomenis apie tokį Pirkėją kompetentingoms valstybinėms institucijoms.
12.3. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis medlife.lt internetine parduotuve.
12.4. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei medlife.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.6. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.
12.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta Pirkėjo praėjus 5 valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
13.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Pirkėjui kopijos buvimas Pardavėjo serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.
13.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės elektroniniu paštu [email protected] arba skambina telefonu +370 665 15 016.

14. Force Majeure

14.1. Sutarties šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
14.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.
14.3. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie punkte 14.1. nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
15.3. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinę ir ekonominę reikšmę kaip ir pakeistoji norma.
15.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Pardavėjo buveinės vietą.